جمعه 9 آبان 1399 |

بیمه تکمیلی دی برای ایثارگران وزارت نیرو
سید یعقوب مرادی، مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران در گفت و گو با پایگاه خبری حیات خبر داد: بیمه درمانی و تکمیلی ایثارگران شاغل در وزارت نیرو با بیمه دی منعقد می شود.
تهیه کننده 
1397/09/14 01:39 ب.ظ
بیمه تکمیلی دی برای ایثارگران وزارت نیرو