دوشنبه 7 مهر 1399 |

گفتگو با ناخدا یکم هوشنگ صمدی فرمانده گردان یکم تکاوران دریایی ارتش در نبرد خرمشهر
گفتگو با ناخدا یکم هوشنگ صمدی فرمانده گردان یکم تکاوران دریایی ارتش در نبرد خرمشهر
تهیه کننده  : طاهره ساعدی
1397/05/18 12:00 ق.ظ