سه شنبه 14 مرداد 1399 |

فراخوان نخستین جشنواره رسانه ای روز بیست و پنجم

بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان اصفهـان بـه عنـوان متولـی اصلـی پاسداسـت حریـم شهید و شهادت و بزرگداشت جایگاه و منزلت این عزیزان و خانواده مکرم ایشان در نظر دارد بـا رویکـردی رسـانه ای بـه بررسـی نقـش و جایگاه مـردم و رزمندگان اسـتان اصفهان در دفـاع مقدس،مقاومـت اسلامی و مدافعیـن امنیـت ایـران اسلامی بـا نگاهـی ویـژه به25آبان ماه (روز حماسـه و آثار مردم اصفهان)، نخسـتین جشـنواره ملی رسـانه ای روز بیست و پنجم را در گستره ملی، برگزار نماید.

قابـل توجـه عمـوم صاحبـان رسـانه، مدیـران مسـئول، روزنامه نـگاران، خبرنـگاران، عکاسـان خبـری، گرافیسـت هـا و طراحـان، و سـایر دسـت انـدرکاران رسـانه ای در استان اصفهان و دیگر فعالین رسانه ای کشور که فعالیت موثری در این حوزه برای بزرگداشـت عرصـه ایثـار و شـهادت ایـن اسـتان برداشـته انـد، بـه مشـارکت فعـال و برگـزاری مطلـوب ایـن جشـنواره دعـوت و فـرا خوانـده مـی شـوند و دسـت تک تک همـکاران گرامـی را بـرای همراهـی بـه گرمـی مـی فشـاریم، همچنین از اقشـار عمومی مـردم و جوانـان خـوش ذوق فعـال در عرصـه فضـای مجـازی نیـز دعوت می شـود آثار خـود بـا محوریـت ترویـج فرهنگ ایثار و شـهادت اعم از عکس، دلنوشـته، پادکسـت، فیلـم کوتـاه و .... را بـه دبیرخانـه ایـن جشـنواره ارسـال کننـد تـا در بخش مجـزای آثار مردمی به داوری گذاشته شود.

محورهای جشنواره:

رویکردی رسـانه ای به بررسـی نقش و جایگاه مردم و رزمندگان اسـتان اصفهان در دفـاع مقدس،مقاومـت اسلامی و مدافعیـن امنیـت ایـران اسلامی- بـا نـگاه ویـژه به25آبان ماه روز حماسه و آثار مردم اصفهانفرم ثبت نام و شرکت در نخستین جشنواره رسانه ای روز بیست و پنجم

ثبت اثر
نام:
نام خانوادگی:
شهر محل خدمت:
نام رسانه:
تلفن همراه:
پست الکترونیک:
متقاضی شرکت در:

 متقاضی شرکت در بخش:

نوع اثر: (تنها مجاز به انتخاب 2 اثر در 2 بخش ذیل می باشد)
 نمونه اثر 1: (اسکن تصویر یا بارگذاری فیلم و صوت)
 لینک نمونه اثر 1
 نمونه اثر 2: (اسکن تصویر یا بارگذاری فیلم و صوت)
 لینک نمونه اثر2
 نمونه اثر 3: (اسکن تصویر یا بارگذاری فیلم و صوت)
 لینک نمونه اثر3
 نمونه اثر 4: (اسکن تصویر یا بارگذاری فیلم و صوت)
 لینک نمونه اثر4
 نمونه اثر در بخش ویژه: (روز بزرگداشت شهدا)
 لینک نمونه اثر بخش ویژه(روز بزرگداشت شهدا)
توضیح ضروری

    حداکثر حجم فایل ارسالی 100 مگابایت است. لینک اثر ارسالی در صورت امکان درج شود