سه شنبه 8 مهر 1399 |

آرشیو اینفوگرافیک
اینفوگرافیک-اینفوگرافیک دزفول

اینفوگرافیک "دزفول دژ مقاوم" 1398/03/04

حیات: اینفوگرافیک "دزفول دژ مقاوم" به مناسبت روز دزفول منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک

اینفوگرافیک" روزشمار ازادی خرمشهر" 1398/03/02

حیات: اینفوگرافیک روزشمار ازادی خرمشهر منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک

34 روز نفسگیر مقاومت خرمشهر(2) 1398/03/01

حیات: بخش دوم اینفوگرافیک 34 روز نفسگیر مقاومت خرمشهر منتشر شد.

اینفوگرافیک-34 روز نفسگیر مقاومت خرمشهر(1)

34 روز نفسگیر مقاومت خرمشهر(1) 1398/02/31

حیات: بخش اول اینفوگرافیک 34 روز نفسگیر مقاومت خرمشهر منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک "خرمشهر در گذر تاریخ"

اینفوگرافیک "خرمشهر در گذر تاریخ" 1398/02/30

حیات: در استانه ازادی خرمشهر سلسله اینفوگرافیک های مربوط به این شهر منتشر می شود