پنجشنبه 2 بهمن 1399 |

آرشیو اینفوگرافیک
اینفوگرافیک-اینفوگرافیک "روز قدس، روز حیات اسلام"

اینفوگرافیک "روز قدس، روز حیات اسلام" 1398/03/10

حیات: اینفوگرافیک روز قدس روز حیات اسلام منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک دزفول

اینفوگرافیک "دزفول دژ مقاوم" 1398/03/04

حیات: اینفوگرافیک "دزفول دژ مقاوم" به مناسبت روز دزفول منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک

اینفوگرافیک" روزشمار ازادی خرمشهر" 1398/03/02

حیات: اینفوگرافیک روزشمار ازادی خرمشهر منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک

34 روز نفسگیر مقاومت خرمشهر(2) 1398/03/01

حیات: بخش دوم اینفوگرافیک 34 روز نفسگیر مقاومت خرمشهر منتشر شد.

اینفوگرافیک-34 روز نفسگیر مقاومت خرمشهر(1)

34 روز نفسگیر مقاومت خرمشهر(1) 1398/02/31

حیات: بخش اول اینفوگرافیک 34 روز نفسگیر مقاومت خرمشهر منتشر شد.