دوشنبه 29 بهمن 1397 |

رسانه های اجتماعی
[آرشیو]
رسانه های اجتماعی-قسمت چهاردهم: یکی با من حرف بزنه

قسمت چهاردهم: یکی با من حرف بزنه 1397/11/28

یه روز و دو شب بود که با احدی سخن نگفته بودم و در تنهایی مطلق قرار داشتم. آرزوم این بود یه ایرانی رو ببینم و چند لحظه باهاش همکلام بشم.