یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 |

رسانه های اجتماعی
[آرشیو]
خبر-عبای پتویی

عبای پتویی 1398/01/31

خبر-گمنام

گمنام 1398/01/26

خبر-  قسمت شصتم: هیچکس خودشو نمیدید

قسمت شصتم: هیچکس خودشو نمیدید 1398/01/26

میدون جنگ بود و دو طرف تو این مبارزه تلاش می کردن یه طرف برای کمتر کتک خوردنو طرف دیگه حریصانه برای بیشتر زدن و عقده خالی کردن. چشمتون روز بد نبینه هر چی باشه جون آدمیزاد شیرینه و اونام هیچ رحم و مروتی نداشتن.

خبر-  قسمت پنجاه و نهم: مسابقه دوِ با مانع پاراالمپیک

قسمت پنجاه و نهم: مسابقه دوِ با مانع پاراالمپیک 1398/01/25

با ورود هر نفربه داخل این تونل مرگ، پذیرایی آغاز می شد و حجم زیادی از چوب و کابل و سیم خارادر بود که بر پیکر آزرده و خسته بچه ها مانند توفانی سهمگین وارد می شد.