سه شنبه 17 تیر 1399 |

12:52:0    1398/03/11

مبادله جسد با اسیر

حیات: سال ١٣٥٩ که دشمن به منطقه سردشت کردستان حملـه کـرده بـود، خیلى از بچه ها به آن منطقه اعزام شـدند. مـن هـم مـدت چهـار مـاه در کردستان ماندم. یک روز که با تعدادى از بچه ها به پیرانشهر رفتیم، دیدیم شهر خالى از سکنه است و جز تعدادى از نیروهاى جهاد و سـپاه کـسى آنجا نیست.

حدود یک ماه آتـش خیلـى سـنگین بـود و مـا از منطقـه پاسـدارى مى کردیم. بعد قرار شد تعدادى از بچه ها براى شناسـایى بـه روسـتاهاى اطراف ما بروند. بچه ها رفتند و بعد از گذشـت نیمـى از روز، بـا ٩ ــ ٨ کومله برگشتند.

 

آنها در یکى از روستاهاى اطراف توانسته بودند تعدادى از کومله ها را شناسایى و دستگیر کنند. بعـد از ایـن واقعـه، کوملـه هاى جنایتکار تعدادى از بچه هاى سپاه ارومیه را به طرز فجیعـى بـه شـهادت رساندند و به ما پیغام دادند که براى تحویل جسدهـا بایـد اسـراى مـا را آزاد کنید.

 

  روزهاى اول جنگ تحویل جنازه شهدا خیلى اهمیت داشت؛ به همین دلیل کومله ها را در شهر چرخاندیم تا آنها ببینند دوستانـشان زنـده اند و شهدا را به ما تحویل دهند. با این حال پانزده روز طول کشید تـا جنـازه شهدا را تحویل گرفتیم.

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

چاپ
نظرات کاربران
نظر شما
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :