شنبه 10 آبان 1399 |

یادگارم از جنگ قدم هایی بود که در جبهه جا ماند

14:44:0    1399/06/31 جانباز 70 درصد در گفت و گو با حیات:

یادگارم از جنگ قدم هایی بود که در جبهه جا ماند

احمد پور رحیمی گفت: من یک بسیجی ساده هستم، خودم را سیاهی لشکر جبهه های جنگ می دانم و یادگارم از جنگ قدم هایی بود که در جبهه جا ماند.